Drets i Deures

 

Director Esportiu o coordinador

La seva funció principal és dirigir i coordinar totes les activitats relacionades amb l’àmbit esportiu. És el primer representant esportiu del club.

Les seves tasques inclouen:

 • Cerca d’entrenadors titulats i adequats per a cada equip.
 • Proposar a la Junta Directiva la incorporació de personal tècnic.
 • Assegurar el bon desenvolupament dels equips juntament amb l’entrenador.
 • Definir el mètode de treball i la filosofia esportiva del club.
 • Determinar els horaris dels partits o altres esdeveniments esportius.
 • Fer de nexe entre la directiva i els entrenadors.
 • Participar en l’elaboració del Programa Esportiu de cada equip, així com una programació general del club.
 • Analitzar i encaminar els objectius esportius establerts, evaluar els resultats i reorientar objectius si és necessàri.
 • Cerca de suport especialitzat amb el coneixements i aptituds necessàries per als equips i activitats esportives.
 • Coordinar o dirigir els entrenaments tècnics.
 • Assegurar-se que els entrenadors i ajudants compleixen les normes bàsiques de comportament, tant en el tema esportiu com en el tema educatiu.
 • Mantenir una comunicació fluida entre els diferents actors, ja siguin les Federacions Esportives, entrenadors, Juntes Esportives o Regidories d’esports, jugadors i pares i tutors.
 • Organitzar i dirigir les sessions dels entrenadors absents.
 • Organitzar i dirigir altres activitats complementàries.
 • Promoure les activitats i els esdeveniments esportius d’interès a través dels mitjans de comunicació adequats.

Entrenadors

Els entrenadors tenen els deures següents:

 • Presentar a la Direcció/Comissio Esportiva la planificació anual del seu equip, en temps i forma. Una vegada aprovada, desenvolupar i complir amb la programació establerta.
 • Presentar un informe de tancament al finalitzar la temporada que inclogui els temes requerits pel Director Esportiu.
 • Complir amb els horaris establerts per a les diferents activitats (partits, entrenaments, desplaçaments, etc.). En cas de preveure amb antelació la impossibilitat d’assistir a una activitat, comunicar-ho el més aviat possible al Director Esportiu.
 • Participar, llevat de causa justificada, en totes les activitats programes pel club.
 • Mantenir una conducta respectuosa i digna en el desenvolupament de la seva funció, així com en la relació amb els diferents estaments i membres del club, fent especial èmfasi en els esportistes.
 • Exercir amb competència les tasques i activitats corresponents, vetllant per mantenir una formació tècnica permanent.
 • Participar en les reunions/formacions d’entrenadors,
 • Aplicar, respectar i complir amb el Codi de Conducta del C.B. Sant Narcís i els protocols establerts per la Junta directiva en lesions de jugadors o qualsevol altre ambit.
 • Atendre les consultes dels esportistes i dels pares d’aquests.
 • Emplenar el Diari d’Entrenament o llibre d’entrenament referent a aspectes tècnics, assistència i comportaments dels jugadors.
 • Mantenir l’espai esportiu net i ordenat durant la seva presència tant en entrenaments com en partits.
 • Portar l’equipació esportiva adecuada per l’activitat a realitzar.
 • Vetllar perquè els jugadors portin l’equipació esportiva adecuada.
 • Mantenir una comunicació fluida amb el Director Esportiu, facilitar l’entrenament i convocatories de jugadors d’altres categories i equips del club i sol.licitar jugadors d’altres categories per entrenaments o convocatòries.
 • Presentar a la Comissió Esportiva (Coordinadors), qualsevol iniciativa que afecti qualsevol membre del C.B. Sant Narcís, per a la seva aprovació si escau.
 • Informar a la Direcció Esportiva de qualsevol fet o circumstància esdevingut en el transcurs d’entrenaments, partits, etc., que suposeu una infracció al R.R.I. per part de qualsevol membre del C.B. Sant Narcís (jugador, familiar, entrenador o directiu), fent referència a expulsions de partits, entrenaments o enfrontaments verbals.
 • Mantenir l’entorn del vostre equip al programari de PlayOff degudament actualitzat de manera setmanal incloent els resultats dels partits i/o canvis horaris tant dels entrenaments com dels partits.

Jugadors

Son els integrants dels equips.

Han de complir amb els requisits quant a full d’inscripció, documentació a aportar, quotes, etc., assumint tot el que especifica aquest Reglament de Règim Intern i altres normatives aprovades pel C.B. Sant Narcís.

Tots els jugadors tenen els següents drets:

 • Rebre una formació i preparació adecuada segons la seva edat per iniciar-se o perfeccionar-se al bàsquet.
 • Tenir les mateixes oportunitats d’accés a tots els equips del Club.
 • A ser respectat.
 • A participar en el funcionament del club a través dels capitans de cadascun dels equips i en els termes que se li determinin.
 • Presentar davant la Direcció Esportiva i/o Comissió Esportiva al·legacions, peticions o denúncies que cregui pertinents.
 • Sol·licitar a la Direcció Esportiva l’autorització per participar en activitats esportives organitzades per un altre club.

Per assegurar aquests drets, el C.B. Sant Narcís es compromet a facilitar entrenadors, horaris d’entrenament, instal.lacions i equipament esportiu.

Tots els jugadors tenen els deures següents:

 • Aportar  la documentació requerida per a la seva inscripció i/o Federació.
 • Abonar les quotes de pertinença al Club establertes cada temporada per la Junta Directiva.
 • Assistir als entrenaments completament equipats, esforçant-se a aprendre per millorar
 • Assistir a tots els partits convocats, ja sigui amb el seu equip o amb la resta del Club, amb l’antelació determinada per l’entrenador/a i amb l’equipació esportiva que li sigui facilitada.
 • Portar l’equipament esportiu reglamentari.
 • Justificar les absències als entrenaments i partits i comunicar-les al seu entrenador/a amb antelació, llevat de causes de força major.
 • Arribar puntualment a l’hora indicada tant als entrenaments com a els partits convocats.
 • Tenir cura del material esportiu del Club i de les instal·lacions esportives fent-ne un ús adequat.
 • Tornar en perfectes condicions el material (equipació esportiva, petos, etc.) que li sigui facilitat a la finalització de cada temporada o quan es requereixi.
 • Utilitzar els equipaments oficials del Club exclusivament pels partits oficials i amistosos o en aquelles activitats que el Club autoritzi.
 • Perseverar el respecte i la cordialitat als entrenaments i partits envers altres jugadors, companys, àrbitres, entrenadors i totes les persones vinculades al club..
 • Comprometre’s al desenvolupament de l’activitat esportiva durant tota la temporada, de l’1 de setembre al 30 de juny, sense perjudicar els interessos esportius del club.
 • Respectar les decisions de la Junta Directiva, Comissió Esportiva i  l’entrenador/a.
 • Assistir a les convocatòries (entrenaments i partits) d’equips de categoria superior, sempre que hi estigui autoritzat, amb el coneixement i consentiment de tots dos entrenadors i el coordinador.
 • Sol·licitar permís corresponent a l’entrenador, el qual ho notificarà al coordinador, per poder participar en qualsevol activitat relacionada amb el bàsquet o qualsevol modalitat esportiva de risc, que no hagi estat programada pel C.B. Sant Narcís, per tal de salvaguardar la integritat física de l’esportista davant d’una activitat que pogués anar en detriment del C.B. Sant Narcís i del seu equip.
 • Comunicar al C.B. Sant Narcís de manera immediata, qualsevol proposta o oferta rebuda per un altre club, representants i intermediaris, necessitant la autorització del C.B. Sant Narcís per continuar mantenint contactes.
 • Sol·licitar per escrit al president i a la Junta Directiva del Club la baixa federativa com a jugador del C.B. Sant Narcís, fent constar els motius de la seva renúncia. Segons el període de sol·licitud de la mateixa, el Club actuarà de la següent manera: – Si se sol·licita la baixa entre el 30 de juny i l’1 de setembre: un cop lliurada la baixa al jugador que la sol·licita, havent assumit el pagament de les quotes pendents i la devolució de la roba (en cas que aquest material s’hagi prestat per part del club i no comprat pel jugador) automàticament es donarà de baixa de la base de dades de llicències de jugadors del club a la Federació Catalana. – Si se sol·licita la baixa federativa entre l’1 de setembre i el 30 de juny, la Junta Directiva es reserva el dret de no atorgar la baixa federativa fins al final de temporada (30 de juny), llevat que per interessos esportius del Club es procedeixi a aquesta. El jugador haurà de complir els compromisos previs a la baixa federativa.
 • El C.lub es reserva el dret de sol·licitar compensacions econòmiques per treball i temps de formació de jugadors.
 • Tot jugador que havent causat baixa (voluntària o per determinació del Club) desitgi reincorporar-se, la seva alta haurà de ser aprovada per la Junta Directiva del propi C.B. Sant Narcís.
 • En cas d’abandonament o expulsió durant la temporada, és obligatori retornar tot el material esportiu lliurat, sense que es tingui dret a la devolució total o parcial de la quota anual designada per la Junta Directiva i pagada pel jugador.

El capità de l’equip:

 • Cada equip, a proposta del seu entrenador designarà un capità per a cada temporada.
 • El sistema a seguir per a la designació podrà ser modificat pel director esportiu quan concorrin circumstàncies que així ho aconsellin.
 • Es podrà retirar de la capitania al jugador que la exerceixi, si no compleix les seves funcions adequadament o incompleix el R.R.I.
 • La funció del capità és l’enllaç entre l’entrenador i els companys d’equip i, a l’hora, el portaveu d’aquests.
 • S’ha de preocupar de mantenir puntualment informats tots els seus companys sobre horaris de partits, convocatòries, desplaçaments, etc.
 • Donarà exemple de comportament, dedicació, esforç i motivació, tant en els entrenaments com als partits, així com també en qualsevol circumstància i lloc on es troba l’equip.
 • Haurà de conèixer i assumir adequadament els drets i obligacions que, per la seva condició, li atorga el Reglament de joc de la Federació de Bàsquet.

Responsable de delegats

El Responsable de Delegats té les funcions següents:

 • És l’encarregat de repartir les circulars als jugadors, les quals arribaran del President o del Director Esportiu.
 • Lliurarà les circulars corresponents als diferents delegats d’equip.
 • Repartirà paperetes, material o altres objectes als jugadors a través dels delegats d’equip, que al seu torn seran lliurats per qualsevol membre de la Junta Directiva.
 • Assignar un substitut al delegat de camp en cas que en un partit no hi pogués assistir el delegat de camp titular.
 • Formarà els delegats de camp i d’equip en les seves funcions.
 • Donarà sortida a la informació de dates, horaris i llocs de disputa dels partits, als diferents delegats d’equip i que prèviament haurà rebut del Director Esportiu.

Pares, mares i tutors

En particular, els pares i mares dels esportistes, hauran de:

 • Respectar el treball i les decisions dels entrenadors en el desenvolupament de la seva funció.
 • Col·laborar amb els seus fills perquè aquests acudeixin amb assiduïtat, puntualitat i amb l’equipació adequada als entrenaments, partits i activitats que s´organitzin.
 • No entrar o evitar entrar als vestidors, si no és per causa de força major, abans, durant ni després dels partits sense permís de l’entrenador.
 • Durant el desenvolupament dels entrenaments o partits, inclòs els descansos, s’abstindran en tot moment d’aconsellar o recomanar tant els jugadors com als entrenadors, accions que siguin competència exclusiva de l´entrenador.
 • Evitar interrompre l’entrenament per preguntar o informar l’entrenador. Qualsevol consulta s’haurà de fer un cop finalitzada l’activitat o abans de començar-la.
 • Aportar al Club els documents o informes que sobre els seus fills se’ls sol·licitin en relació a dades personals, mèdiques, etc., sempre relacionades amb la activitat que ens ocupa, així com assistir a les reunions a què fossin citats per l’entrenador o altres estaments superiors del Club.
 • Evitar davant dels fills qualsevol crítica sobre l’entrenador o altres jugadors i sobre la directiva.
 • Mantenir en els partits una actitud correcta cap a tots els participants sense crear situacions ni mostrar actituds que generin tensió o violència.
 • Tots els pares i mares tenen dret, quan així els sol·licitin, a rebre de l’entrenador l’informació que sobre el seu fill pugui interessar-los en la forma i moment oportuns.